هاست دانلود پلن فروردین نسل جدید

79,000 تومان/mo

5 گیگابایت فضا
500 گیگ ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل
منابع نامحدود ram و cpu
ادان، پارک، ساب دامین نامحدود
پورت شبکه 40 گیگابیت
میزبانی ابری پیشرفته
دیتاسنتر برج میلاد

هاست دانلود پلن اردیبهشت نسل جدید

149,000 تومان/mo

10 گیگابایت فضا
1 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل
منابع نامحدود ram و cpu
ادان، پارک، ساب دامین نامحدود
پورت شبکه 40 گیگابیت
میزبانی ابری پیشرفته
دیتاسنتر برج میلاد

هاست دانلود پلن خرداد نسل جدید

219,000 تومان/mo

25 گیگابایت فضا
2 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل
منابع نامحدود ram و cpu
ادان، پارک، ساب دامین نامحدود
پورت شبکه 40 گیگابیت
میزبانی ابری پیشرفته
دیتاسنتر برج میلاد

هاست دانلود پلن تیر نسل جدید

399,000 تومان/mo

50 گیگابایت فضا
5 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل
منابع نامحدود ram و cpu
ادان، پارک، ساب دامین نامحدود
پورت شبکه 40 گیگابیت
میزبانی ابری پیشرفته
دیتاسنتر برج میلاد

هاست دانلود پلن مرداد نسل جدید

799,000 تومان/mo

100 گیگابایت فضا
10 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل
منابع نامحدود ram و cpu
ادان، پارک، ساب دامین نامحدود
پورت شبکه 40 گیگابیت
میزبانی ابری پیشرفته
دیتاسنتر برج میلاد

هاست دانلود پلن شهریور نسل جدید

999,000 تومان/mo

200 گیگابایت فضا
30 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل
منابع نامحدود ram و cpu
ادان، پارک، ساب دامین نامحدود
پورت شبکه 40 گیگابیت
میزبانی ابری پیشرفته
دیتاسنتر برج میلاد

هاست دانلود پلن مهر نسل جدید

1,699,000 تومان/mo

500 گیگابایت فضا
60 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل
منابع نامحدود ram و cpu
ادان، پارک، ساب دامین نامحدود
پورت شبکه 40 گیگابیت
میزبانی ابری پیشرفته
دیتاسنتر برج میلاد

هاست دانلود پلن آبان نسل جدید

2,399,000 تومان/mo

1 ترابایت فضا
100 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل
منابع نامحدود ram و cpu
ادان، پارک، ساب دامین نامحدود
پورت شبکه 40 گیگابیت
میزبانی ابری پیشرفته
دیتاسنتر برج میلاد

هاست دانلود پلن آذر نسل جدید

4,999,000 تومان/mo

2 ترابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل
منابع نامحدود ram و cpu
ادان، پارک، ساب دامین نامحدود
پورت شبکه 40 گیگابیت
میزبانی ابری پیشرفته
دیتاسنتر برج میلاد

هاست دانلود پلن دی نسل جدید

7,900,000 تومان/mo

4 ترابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل
منابع نامحدود ram و cpu
ادان، پارک، ساب دامین نامحدود
پورت شبکه 40 گیگابیت
میزبانی ابری پیشرفته
دیتاسنتر برج میلاد

هاست دانلود پلن بهمن نسل جدید

10,900,000 تومان/mo

6 ترابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل
منابع نامحدود ram و cpu
ادان، پارک، ساب دامین نامحدود
پورت شبکه 40 گیگابیت
میزبانی ابری پیشرفته
دیتاسنتر برج میلاد

هاست دانلود پلن اسفند نسل جدید

18,900,000 تومان/mo

10 ترابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل
منابع نامحدود ram و cpu
ادان، پارک، ساب دامین نامحدود
پورت شبکه 40 گیگابیت
میزبانی ابری پیشرفته
دیتاسنتر برج میلاد