پلن اوستا

شروع از
1,999,900 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۸ گیگابایت رم DDR4
۸۰ گیگابایت هارد NVMe
۴ هسته / 6 گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن هامون

شروع از
2,599,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۱۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۶ هسته / 8 گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن آذرخش

شروع از
3,599,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۱۶ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۸ هسته / ۱۲ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن هیرمند

شروع از
4,399,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۳۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۰ هسته / ۱۴ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن پارسا

شروع از
4,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۳۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۲ هسته / ۱۸ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن برسام

شروع از
5,399,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۳۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۴ هسته / ۲۲ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن اسپاد

شروع از
5,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۳۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۴ هسته / ۲۸ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن بهدیس

شروع از
6,799,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۴۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۶ هسته / ۳۲ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن چابک

شروع از
7,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۴۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۶ هسته / ۳۸ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن باربد

شروع از
8,900,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۶۴ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۸ هسته / ۴۲ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن آبتین

شروع از
9,900,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۶۴ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۰ هسته / ۴۸ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن بهمن

شروع از
10,900,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۶۴ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۲ هسته / ۵۴ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن همتا

شروع از
13,599,000 تومان/mo
10,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۱۲۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۴ هسته / ۵۸ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن دماوند

شروع از
14,299,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۱۲۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۸ هسته / ۶۲ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن آتوسا

شروع از
15,599,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۱۲۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۳۰ هسته / ۶۸ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن هیرکان

شروع از
18,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۲۵۶ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۳۴ هسته / ۷۴ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن اهورا

شروع از
20,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۲۵۶ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۳۸ هسته / ۸۲ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر

پلن دیبا

26,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • نوع میزبانی تمام ابری

۲۵۶ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد SSD
۴۴ هسته / ۹۲ گیگاهرتز
۱۰ گیگابیت پورت شبکه
میزبانی در چندین دیتاسنتر