پلن اوستا

شروع از
2,999,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۸ گیگابایت رم DDR4
۸۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۰ هسته / 6 گیگاهرتز

پلن هامون

شروع از
3,599,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۱۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۲ هسته / 8 گیگاهرتز

پلن آذرخش

شروع از
4,599,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۱۶ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۴ هسته / ۱۲ گیگاهرتز

پلن هیرمند

شروع از
5,999,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۳۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۶ هسته / ۱۴ گیگاهرتز

پلن پارسا

شروع از
6,999,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۳۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۸ هسته / ۱۸ گیگاهرتز

پلن برسام

شروع از
7,599,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۳۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۰ هسته / ۲۲ گیگاهرتز

پلن اسپاد

شروع از
7,999,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۳۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۴ هسته / ۲۸ گیگاهرتز

پلن بهدیس

شروع از
9,499,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۴۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۶ هسته / ۳۲ گیگاهرتز

پلن چابک

شروع از
11,999,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۴۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۶ هسته / ۳۸ گیگاهرتز

پلن باربد

شروع از
12,599,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۶۴ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۸ هسته / ۴۲ گیگاهرتز

پلن آبتین

شروع از
13,999,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۶۴ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۳۰ هسته / ۴۸ گیگاهرتز

پلن بهمن

شروع از
14,999,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۶۴ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۳۲ هسته / ۵۴ گیگاهرتز

پلن همتا

شروع از
19,999,000 تومان
ماهانه + 10,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۱۲۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۴۴ هسته / ۵۸ گیگاهرتز

پلن دماوند

شروع از
20,999,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۱۲۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۴۸ هسته / ۶۲ گیگاهرتز

پلن آتوسا

شروع از
21,999,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری
۱۲۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۵۰ هسته / ۶۸ گیگاهرتز

پلن هیرکان

شروع از
26,599,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • ترافیک نامحدود
 • نوع میزبانی تمام ابری
۲۵۶ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۵۴ هسته / ۷۴ گیگاهرتز

پلن اهورا

شروع از
29,599,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • ترافیک نامحدود
 • نوع میزبانی تمام ابری
۲۵۶ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۵۸ هسته / ۸۲ گیگاهرتز

پلن دیبا

شروع از
36,999,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • ترافیک نامحدود
 • نوع میزبانی تمام ابری
۲۵۶ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۶۴ هسته / ۹۲ گیگاهرتز

پلن آرمیتا

شروع از
69,900,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • ترافیک نامحدود
 • نوع میزبانی تمام ابری
۵۱۲ گیگابایت رم DDR4
۱ ترابایت هارد NVMe
۷۶ هسته / ۱۰۸ گیگاهرتز

پلن ویدا

شروع از
82,900,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • ترافیک نامحدود
 • نوع میزبانی تمام ابری
۵۱۲ گیگابایت رم DDR4
۱ ترابایت هارد NVMe
۸۶ هسته / ۱۲۰ گیگاهرتز

پلن مارال

شروع از
99,900,000 تومان
ماهانه + 100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • ترافیک نامحدود
 • نوع میزبانی تمام ابری
۱ ترابایت رم DDR4
۱ ترابایت هارد NVMe
۹۶ هسته / ۱۴۰ گیگاهرتز